Thái Nguyên: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Chủ Nhật, 10/03/2019, 14:05 [GMT+7]

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN…

Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN đặc biệt là Luật PCTN 2018; xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình.

Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện xử lý hành vi tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…

Thanh tra tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra nhưng không phát hiện được sai phạm, sau đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các đoàn thanh tra, kiểm tra khác.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết kịp thời tố cáo hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, mang tính chuyên đề, xác định trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm (các đơn vị kiểm tra ít nhất 02 đơn vị thuộc phạm vi quản lý).

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm), Công an tỉnh có báo cáo kết quả điều tra các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí gửi về UBND tỉnh (đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp). Thanh tra tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục Nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên cùng cấp về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; có trách nhiệm làm rõ và trả lời cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Bình Minh

;
.