Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2018

Thứ Ba, 09/10/2018, 14:40 [GMT+7]
    Quý III năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 06 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 07 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017; hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; ban hành Thông báo kết luận số 52-TB/BNCTU ngày 03-7-2018 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018
    Tham gia đóng góp ý kiến vào 08 dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh và các ban, ngành. Phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy chế đã ký kết. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 15-7-2018 của Bộ Chính trị về an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo thường xuyên hằng ngày về tình hình và việc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với Đảng ủy Quân sự tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Đã tiếp nhận, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý 130 đơn (11 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo, 78 đơn kiến nghị, phản ánh), giảm 33 đơn so với cùng kỳ năm 2017; đã xử lý 130/130 đơn, đạt tỷ lệ 100% . Chuyển 10 đơn đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, lưu tại Ban Nội chính 120 đơn do đơn trùng lặp, đơn đã chuyển giải quyết. Hằng tuần, tháng xây dựng báo cáo tiến độ xử lý đơn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc và ban hành văn bản nhắc nhở đối với những đơn vị chưa tham mưu xử lý, giải quyết.   
 
    Quý IV năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục tham mưu cấp ủy tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định và tham gia công tác cán bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về tự kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục tổng hợp, báo cáo hàng tháng về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục nắm tình hình, tổng hợp báo cáo thường xuyên về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu việc theo dõi, phân loại và xử lý đơn thư cho Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018. Giám sát thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, đơn vị. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
                                                              Nguyễn Thị Khánh
        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.