Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát sau 5 năm tái lập

Thứ Ba, 02/10/2018, 08:01 [GMT+7]
    Sau 5 năm tái lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. 
 
    Về công tác kiểm tra, giám sát, 5 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện 21 cuộc kiểm tra và giám sát, trong đó: Chủ trì, tham mưu 08 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 25 tổ chức đảng, 17 đảng viên; 13 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính đối với 61 tổ chức đảng, 21 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những lĩnh vực nhạy cảm vừa thúc đẩy nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm như: Công tác quản lý đất đai, tài chính, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực thi pháp luật, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo... Kết thúc các cuộc kiểm tra, giám sát Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Kết quả cụ thể: 
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra tỉnh Bắc Giang ký kết Quy chế phối hợp
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra tỉnh Bắc Giang ký kết Quy chế phối hợp
    Các cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 05 cuộc. (1) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo. (2) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN và việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên; Đảng ủy và đồng chí Cục trưởng Cục thuế tỉnh. (3) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, lãng phí đối với Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lạng Giang. (4) Kiểm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãnh phí và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy; tình hình thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và kết quả thực hiện các định mức tiêu chuẩn trong quản lý đất đai, tài chính và thực hiện chính sách xã hội tại các huyện: Lạng Giang, Sơn Động, Yên Thế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (5) Kiểm tra về thanh tra các các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng đối với các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Các cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 03 cuộc. (1) Giám sát đồng chí bí thư, phó bí thư - chủ tịch UBND các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp và nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp và nguồn kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ; kinh phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04-9-2014 của Thủ trướng Chính phủ. (2) Giám sát việc lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu UBND các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Yên Thế, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang về công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. (3) Giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và nguồn thu ở các cơ sở giáo dục thuộc các huyện: Lục Nam, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
    Các cuộc kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ban Nội chính đã triển khai 06 cuộc. (1) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN đối với các huyện: Sơn Động, Tân Yên, Lục Nam. (2) Kiểm tra trách nhiệm của tập thể cấp ủy đảng bệnh viện và đồng chí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa các huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng các khoản thu. (3) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong đấu tranh, phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm tham nhũng; kết quả thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật trong đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí tại huyện ủy Hiệp Hòa và Yên Dũng. (4) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thi hành án thu hồi nộp ngân sách Nhà nước đối với đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. (5) Kiểm tra việc thụ lý án dân sự đối với tòa án nhân dân các huyện, thành phố. (6) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 25-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với ban thường vụ huyện ủy các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa và Thành ủy Bắc Giang; các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường.
 
    Các cuộc giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ban Nội chính đã triển khai 07 cuộc, trong đó (3) cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về PCTN đối với ban thường vụ các huyện: Việt Yên, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Đảng ủy Công ty Đạm và Hóa chất Hà Bắc; Thủ trưởng các sở: Công thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Kho Bạc Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh. (4) Giám sát công tác quản lý, tình hình sử dụng đất cho thuê ngoài Khu Công nghiệp; việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đối với Đảng ủy, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. (5) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí đối với huyện ủy: Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam, Sở Thông tin và Truyền thông. (6) Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù đối với các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. (7) Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 25-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Việt Yên; các sở: Nội vụ, Y tế.
                                     Khổng Văn Suất
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang)
;
.