Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Cơ quan ban hành: Công đoàn Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 10/QĐ-BCHCĐ
Ngày ban hành: 26-8-2013
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Người ký: Chủ tịch Công đoàn Trần Quang Tiến
Loại văn bản: Quyết Định
Tệp toàn văn:

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương

    CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI CƠ QUAN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
   
   
                  Số 10 /QĐ-BCHCĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn
lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI CƠ QUAN
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

    - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam (năm 2003);
    - Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-CĐVC ngày 23-5-2013 của Công đoàn viên chức Việt Nam về việc thành lập và chỉ định Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra lâm thời Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương;
    - Căn cứ kết luận Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ nhất ngày 02-8-2013.

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
    Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký đến Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
    Điều 3. Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cơ quan Ban Nội chính Trung ương căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công đoàn VCVN (để báo cáo);
- Lãnh đạo, Đảng ủy Ban NCTW;
- Các Tổ Công đoàn, Ủy viên UBKT, ;
- Lưu CĐ.

        TM. BAN CHẤP HÀNH
        CHỦ TỊCH

        (đã ký)

                                                                                        

 

           Trần Quang Tiến

 

;
.