Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Ba, 01/11/2016, 16:36 [GMT+7]
    Ngày 30-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 
 
;
.