Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 20/12/2018, 11:23 [GMT+7]
    Thực tiễn xây dựng chính đảng Mác-xít đã chứng minh, đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước nếu không thực hiện tốt đạo đức cách mạng, không làm tốt nhiệm vụ chống tha hóa, hủ bại, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì càng ngày sẽ càng trở nên khó khăn, có nhiều thách thức hơn. Muốn kiên định, kiên quyết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh thì mọi cán bộ, đảng viên càng cần phải nêu gương, đi đầu trong việc chống tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên, thực hiện liêm, chính trong Ðảng. Nhận thức sâu sắc được điều đó, Ðảng ta rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Nếu Ðảng ta không thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.
 
    Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc ban hành Quy định số 08-QÐi/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng". Trung ương cho rằng, trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời nên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chủ trương, quy định nêu gương của Ðảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Ðó là Quy định số 47-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nội dung này cũng được thể hiện ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Ðảng. Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra kể cả về mặt nhận thức, kiểm tra, đôn đốc. Việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 480 tổ chức đảng và hơn 15 nghìn đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng. Những cán bộ này bị kỷ luật, chủ yếu do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy định của Ðảng, Nhà nước về công tác cán bộ; ban hành chủ trương, nghị quyết về đầu tư; góp vốn, chỉ định thầu, cổ phần hóa; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát; tham nhũng, lợi ích nhóm; vụ lợi, ưu ái, vun vén cho gia đình, không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực. Chính vì sự tồn vong của Ðảng, của chế độ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã và đang kiên quyết thực hiện theo tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", "không có đặc quyền"…
 
    Để triển khai thực hiện Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII),  công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung:
 
    Cần tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 08-QÐi/TW thật sự có hiệu quả để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng các cấp, của cán bộ, đảng viên. Ngày 23-11-2018, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 8 tại Hội trường Quốc hội và 73 điểm cầu trên phạm vi cả nước. Báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Ðảng. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoan nghênh và biểu dương các đồng chí lãnh đạo các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ đạo, tham dự hội nghị với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. Trên phạm vi cả nước từ Trung ương đến cơ sở có hơn 405 nghìn đại biểu tham dự hội nghị tại 2.759 điểm cầu trực tuyến. Nhiều tỉnh, thành phố đã nối đường truyền tới cấp quận, huyện và cấp phường, xã. Sau hội nghị này, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu các tổ chức đảng, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động, sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Ðồng thời khi triển khai thực hiện Quy định số 08 cần tiếp tục thực hiện Quy định số 101 và Quy định số 55, trong đó chú trọng việc nêu gương của các đồng chí cấp ủy.
 
    Ðẩy mạnh việc tuyên truyền Quy định 08 đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Quy định sớm đi vào cuộc sống. Cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng của công tác tuyên truyền, như: Tài liệu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng những "tấm gương sống" gắn với thực tiễn của đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Các báo, đài cần mở chuyên mục để triển khai thực hiện Quy định 08 nhằm phản ánh kịp thời các cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế cho thấy, cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng để tuyên truyền một cách sinh động những cán bộ, đảng viên đi đầu, sẽ tạo sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với quần chúng. Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương có thể mở các cuộc tọa đàm, giao lưu chung quanh các vấn đề triển khai thực hiện Quy định số 08.
 
    Các cấp ủy đảng cần phải hết sức coi trọng giáo dục tinh thần nêu gương gắn với giáo dục liêm chính. Trong điều kiện lịch sử mới, mở cửa và phát triển kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền, luôn đứng trước những cám dỗ, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo luôn phải rèn luyện, trau dồi đạo đức; phải cảnh giác như "đi trên băng mỏng", như "đứng trước vực sâu" mới có thể vượt qua sự trói buộc của công danh, lợi lộc, để không hành động vì quyền lực, không bị ham muốn dụ dỗ và không bị vật chất đánh bại. Chúng ta phải xác định việc giáo dục này là một nhiệm vụ khó khăn, thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt quá trình xây dựng Ðảng. Trong điều kiện cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ và có nhiều sơ hở chưa đủ răn đe, trừng phạt, nếu tinh thần nêu gương và liêm, chính không được thấm sâu và tự giác thực hiện, khi có chức, có quyền, cán bộ, đảng viên dễ bị tha hóa. Vì thế, tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội bên cạnh việc giáo dục thì phải tăng cường kiểm tra, giám sát sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ tổ chức của Ðảng mới từ manh nha, từ trong trứng nước để ngăn chặn kịp thời.
 
    Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương cho cấp dưới. Vì vậy, khi các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng thật sự gương mẫu, trong sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu biểu cho trí tuệ và đạo đức của toàn Ðảng sẽ góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra. Song với tinh thần mọi đảng viên đều phải bình đẳng trước Ðiều lệ, các nguyên tắc, quy định của Ðảng thì chúng ta cũng phải thấm nhuần tư duy kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chúng ta đều biết khi xử lý đồng chí của mình là một việc khó khăn, nhạy cảm nhưng vì sự tồn vong của Ðảng, của chế độ, các cấp ủy đảng, chính quyền phải kiên quyết thực hiện theo pháp luật như thông điệp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm là "kỷ luật một vài người để cứu muôn người".
 
    Khi triển khai Quy định số 08, cần nhận thức sâu sắc rằng, Ðảng ta đề ra cam kết chính trị với chính mình và với toàn Ðảng, toàn dân. Do đó, trong việc triển khai Quy định, phải thấm nhuần phương châm: "Có xây, có chống và xây trước, chống sau" theo tinh thần: lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực để Quy định thật sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.
 
    Tăng cường tuyên truyền việc các cơ quan chức năng phối hợp, kiểm tra, giám sát để Quy định số 08 thật sự đi vào cuộc sống. Cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt Quy định mà cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng để cung cấp cho các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời. Ðiều đó sẽ tạo sự lan tỏa trong Ðảng, trong xã hội và để thực hiện tốt phương châm "xây trước, chống sau".
 
    Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thực sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Chúng ta tin tưởng rằng, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thành sứ mệnh cao cả của Ðảng ta, lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
                                                                                                      Thế Đức
 
;
.