Thanh Hóa: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5/2020

Thứ Ba, 23/06/2020, 10:36 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1685-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sơ kết Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 01/2020)
Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 01/2020)
    Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về tiến độ, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ  khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/2/2013) đến nay; tập trung thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương tập trung giải quyết đối với một số vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự và công tác đại hội Đảng các cấp; theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng đã được phát hiện.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức.
 
    Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Thanh tra tỉnh đã xác minh, rà soát xong và báo cáo kết quả về 08 vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao, đã tham mưu giải quyết 04 vụ việc. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 61 lượt người đến trình bày 35 vụ việc; đã tiếp nhận, xử lý 228 đơn thư; trong đó 137 đơn đủ kiếu kiện xử lý  (21 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo và 99 đơn phản ánh, kiến nghị).
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.
 
    Trong tháng, Cơ quan Công an đã khởi tố 06 vụ/09 bị can phạm tội về kinh tế và chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ  lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 15 vụ/34 bị can; đã kết thúc 04 vụ/19 bị can; đang điều tra 11 vụ/15 bị can. Tòa ánh nhân dân hai câp đã xét xử 03 vụ/14 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế.
Cù Tất Dũng
.