Quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Thứ Sáu, 09/08/2013, 14:06 [GMT+7]
    BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
   VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
              Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2013
                                   *
                  Số: 17-QĐ/BCĐTW
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát
việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
     
        - Căn cứ Điều lệ Đảng;
        - Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/TW và Quy định số 163-QĐ/TW ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị về thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
        - Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
        - Căn cứ Kết luận Phiên họp thứ 3, ngày 17-7-2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
        - Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BCĐ ngày 05-8-2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
        - Xét đề nghị của Trưởng Ban Nội chính Trung ương,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, gồm:
      1. Đoàn công tác số 1
      - Trưởng đoàn: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
     - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương;
    - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ.
        Đoàn làm việc tại Thanh tra Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh.
        2. Đoàn công tác số 2
       - Trưởng đoàn: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN,
       - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương;
      - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao.
        Đoàn làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.
        3. Đoàn công tác số 3
       - Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương,
      - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
        - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
       Đoàn làm việc tại Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
        4. Đoàn công tác số 4
       - Trưởng đoàn: Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
      - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
       - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
        Đoàn làm việc tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.
        5. Đoàn công tác số 5
      - Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
       - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;
      - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Viện Kiểm sát nhân dân  tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao.
       Đoàn làm việc tại tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.
       6. Đoàn công tác số 6
       - Trưởng đoàn: Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
       - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
      - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ.
        Đoàn làm việc tại các tỉnh Đắk Lắc, Bình Thuận.
        7. Đoàn công tác số 7
       - Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
       - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
       - Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Văn phòng Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
        Đoàn làm việc tại các tỉnh Cà Mau, An Giang.
       Điều 2. Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BCĐ ngày 05-8-2013 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN, các Đoàn công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo TW về PCTN triển khai thực hiện điểm 3.7, khoản 3, mục II Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị.
       Giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương quyết định thành lập các Nhóm giúp việc (bao gồm một số thành viên của các Đoàn công tác) để phục vụ các Đoàn công tác.
       Điều 3. Giao Ban Nội chính Trung ương giúp Ban Chỉ đạo TW về PCTN tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát trình Thường trực Ban Chỉ đạo để báo cáo Bộ Chính trị.
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Đoàn công tác và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
        Các Đoàn công tác tự kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:                                                                                             TRƯỞNG BAN
- Các đ/c Thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ban Cán sự đảng VKSNDTC,
- Ban Cán sự đảng TANDTC,                                                                   (đã ký)               - Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,
- Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,                               Nguyễn Phú Trọng     - Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch Nước,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- BNCTW: TB, các PTB, các vụ, đơn vị,
- Lưu: VT, Vụ 1(2), NVY.               

 

       

;
.