Nghệ An: Kết quả tiếp công dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 09/09/2019, 17:42 [GMT+7]
    Ngày 18-02-2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ngày 01-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU để triển khai việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quá triệt cho hơn 300 lượt cán bộ là thường trực cấp ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, trưởng các ban đảng, các đảng ủy trực thuộc, Tổng biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh...
 
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì buổi tiếp công dân (tháng 6-2019)
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì buổi tiếp công dân (tháng 6-2019)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định về thành phần tham gia tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ban hành quy chế về tiếp dân và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến Tỉnh ủy.
 
    Trong 8 tháng năm 2019, công tác tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, bảo đảm đúng tinh thần Quy định số 11-QĐi/TW, đã tổ chức 05 phiên tiếp công dân định kỳ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, tiếp 100 lượt công dân với 96 vụ việc. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 29/96 vụ việc; đang chỉ đạo giải quyết 64/96 vụ việc; hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03/96 vụ việc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân; thục hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên của Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý đơn thư gửi đến tỉnh ủy. Trong 5 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 795 đơn thư; đã chuyển 342 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết; trả lời và hướng dẫn công dân 28 đơn; lưu 42 đơn đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết đúng quy định, đơn đã có thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét, giải quyết.
 
    Đến nay, đã có 21/21 huyện, thị, thành ủy, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW. Các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, xã đã thực hiện nề nếp việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng.
 
    Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các cơ quan chức năng, huyện, thị, thành ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo rà soát các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài để tổ chức đối thoại với công dân bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hơp với tình hình thực tế của tỉnh.
Cù Tất Dũng
.