Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình hoàn thành tốt công tác tham mưu kiểm tra Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Ba, 29/01/2019, 15:01 [GMT+7]

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, trọng tâm là công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới, Ban Thường vụ huyện ủy Quảng Ninh, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU do đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn cho thấy: (1) Các đơn vị đã quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (2) Đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, nội dung phong phú và đa dạng về hình thức thực hiện, như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn; xây dựng phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Website... để đăng một số bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đội ngũ báo cáo viên, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; qua hình thức nêu gương... ; (3) Hàng năm, các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, ngừa tham nhũng một cách nghiêm túc.

Qua kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, như: Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và của cộng đồng dân cư vẫn chưa được phát huy tối đa hiệu quả trong việc tham gia đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, lãng phí; chưa phát huy tối ưu vai trò của công luận trong việc lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí; trong việc phát hiện và nêu gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của một số cấp ủy, chính quyền, đơn vị còn chưa thường xuyên, có khi còn mang tính hình thức, việc phát hiện và nêu gương điển hình chưa nhiều...; (3) Vẫn còn để xảy ra sai sót trong chỉ đạo việc tổ chức xét tuyển viên chức; chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ...

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm nhằm mục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

                                                                                                                                Anh Tâm

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)

;
.