Vụ Theo dõi xử lý các vụ án - Vụ 1 (theo Quyết định số 515-QĐ/BNCTW của Trưởng Ban Nội chính Trung ương ngày 28-8-2014)

Thứ Tư, 08/01/2014, 10:02 [GMT+7]

    Chức năng

    Giúp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban) tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định; theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được giao.
 
    Nhiệm vụ
 
    a) Chủ trì tham mưu để lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương và các cơ quan có liên quan báo cáo việc phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
    b) Giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc, vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
    c) Nghiên cứu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao và những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có vướng mắc ở địa phương.
 
    d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban tham mưu cho Ban Chỉ đạo đưa một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo hoặc ủy quyền cho Ban và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo dõi, đôn đốc.
 
    e) Chủ trì hoặc phối hợp giúp lãnh đạo Ban tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng khác bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án.
 
    g) Giúp lãnh đạo Ban phát hiện và kiến nghị các cơ quan, tổ chức và người có thấm quyền kịp thời có biện pháp khắc phục những sơ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật.
 
    h) Chủ trì xác minh, nắm tình hình, thông tin ban đầu về một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Ban biện pháp xử lý.
 
    i) Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; nghiên cứu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thi hành án.
 
    k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
 
    Tổ chức bộ máy
 
    Vụ 1 có Vụ trưởng, một số phó vụ trưởng; trưởng phòng, một số phó trưởng phòng, chuyên viên và 02 phòng nghiệp vụ, gồm:
 
    a) Phòng Theo dõi việc xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (gọi tắt là Phòng 1A).
    b) Phòng Theo dõi việc xử lý các vụ việc, vụ án về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ma túy và những vụ việc, vụ án khác (gọi tắt là Phòng 1B).
 
Lãnh đạo Vụ Theo dõi xử lý các vụ án
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng

Các Phó Vụ trưởng

 

Đồng chí Lê Đức Tuấn Đồng chí Mai Xuân Bình Đồng chí Nguyễn Thanh Tân
Tập thể Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc

 

 
.