Vụ Pháp luật - Vụ 2 (theo Quyết định số 515-QĐ/BNCTW của Trưởng Ban Nội chính Trung ương ngày 28-8-2014)

Thứ Tư, 08/01/2014, 11:59 [GMT+7]
    Chức năng
 
    Giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    
   Nhiệm vụ
 
    a) Chủ trì tham mưu để lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ, đột xuất tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.
 
    b) Chủ trì giúp lãnh đạo Ban phát biểu ý kiến với Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật; về quan điểm và nội dung cơ bản của một số dự án luật, pháp lệnh do Đảng đoàn Quốc hội trình xin ý kiến Bộ Chính trị.
 
    c) Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án về pháp luật do các cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
    d) Chủ trì chuẩn bị ý kiến của lãnh đạo Ban tham gia với các cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hoá và hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
    e) Chủ trì giúp lãnh đạo Ban thực hiện mối quan hệ với Đảng đoàn Quốc hội để thực hiện những nhiệm vụ có liên quan theo chức năng của Ban về công tác xây dựng pháp luật.
 
    g) Giúp lãnh đạo Ban tham gia cùng các cơ quan chủ trì đề án chỉnh lý các văn bản của Đảng về pháp luật.
 
    h) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chức năng kiểm tra của Ban hoặc tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
    i) Theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
    k) Chủ trì giúp lãnh đạo Ban theo dõi, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
 
    l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
    
   Tổ chức bộ máy
 
    Vụ 2 có Vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và chuyên viên.
 
Lãnh đạo Vụ Pháp luật

 

Đồng chí Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng

Các Phó Vụ trưởng

 

  Đồng chí Nguyễn Uyên Minh Đồng chí Đỗ Văn Nhật

 

Tập thể Vụ Pháp luật


 

 

.