Vụ Nghiên cứu tổng hợp - Vụ 3 (theo Quyết định số 515-QĐ/BNCTW của Trưởng Ban Nội chính Trung ương ngày 28-8-2014)

Thứ Tư, 08/01/2014, 15:16 [GMT+7]
    Chức năng
 
    Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban trong công tác nghiên cứu, tổng hợp về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Nhiệm vụ
 
    a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng giúp lãnh đạo Ban chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    b) Chủ trì giúp lãnh đạo Ban đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất nội dung, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    d) Chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    e) Chủ trì tham mưu để lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
 
    g) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban quản lý công tác nghiên cứu khoa học; làm nhiệm vụ thường trực, giúp việc Hội đồng Khoa học của Ban Nội chính Trung ương; tham mưu, đề xuất tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    h) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 
    i) Chủ trì, phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần làm rõ các vấn đề về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các tài liệu nghiên cứu, giới thiệu về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
 
    Tổ chức bộ máy
 
    Vụ 3 có Vụ trưởng, một số phó vụ trưởng; trưởng phòng, một số phó trưởng phòng, chuyên viên và 02 phòng nghiệp vụ, gồm:
    a) Phòng Tổng hợp.
    b) Phòng Nghiên cứu.
Lãnh đạo Vụ Nghiên cứu tổng hợp
 
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng
 
 
  Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng
Tập thể Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Tập thể Vụ Nghiên cứu tổng hợp
 

 

.