Vụ Cơ quan Nội chính - Vụ 4 (theo Quyết định số 515-QĐ/BNCTW của Trưởng Ban Nội chính Trung ương ngày 28-8-2014)

Thứ Ba, 14/01/2014, 09:19 [GMT+7]
    Chức năng
 
    Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương và chính sách lởn thuộc lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia; theo dõi về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, các cơ quan có chức năng tư pháp trong Công an, Quân đội); Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
    Nhiệm vụ
 
    a) Chủ trì, phối họp với các đơn vị chức năng giúp lãnh đạo Ban thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực nội chính, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
    b) Chủ trì giúp lãnh đạo Ban theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ở các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
    c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Ban xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
    d) Là đầu mối giúp lãnh đạo Ban tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo phân công, phân cấp; trong việc bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 
    e) Giúp lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính.
 
    g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng giúp lãnh đạo Ban tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác nội chính.
 
    h) Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, tổ chức được phân công theo dõi.
 
    i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
   
    Tổ chức bộ máy
 
    Vụ 4 có Vụ trưởng, một số phó vụ trưởng và chuyên viên.
 
Lãnh đạo Vụ Cơ quan nội chính
 Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng

Các Phó Vụ trưởng

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Diện Đồng chí Vũ Huy Thường  
Tập thể Vụ Cơ quan nội chính
Tập thể Vụ Cơ quan nội chính
 


 

 

.