Tên văn bản:

Công văn số 340-CV/BNCTW gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc TW (trừ đảng ủy, ban cán sự đảng các cơ quan nội chính TW), các cơ quan, tổ chức trực thuộc TW (ở những nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng), các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 340-CV/BNCTW
Ngày ban hành: 14-8-2013
Trích yếu nội dung:

Công văn số 340-CV/BNCTW gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc TW (trừ đảng ủy, ban cán sự đảng các cơ quan nội chính TW), các cơ quan, tổ chức trực thuộc TW (ở những nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng), các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Công văn
Tệp toàn văn:

Công văn số 340-CV/BNCTW

Phụ lục số 2a

Phụ lục số 2b

 

;
.