Tên văn bản: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: Ban Chấp hành Trung ương
Ngày ban hành: 21/08/2006
Trích yếu nội dung: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Người ký: Nông Đức Mạnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Tệp toàn văn: NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_3_KHOA_X.docx
;
.