Bộ Tài chính: Ban hành Quyết định thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Hai, 30/03/2020, 05:45 [GMT+7]
    Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 378/QĐ-BTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
 
    Mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính là nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020.
 
Một cuộc họp của Bộ Tài chính
Một cuộc họp của Bộ Tài chính
    Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể. Mục tiêu của chương trình sẽ làm căn cứ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các dự án thuộc Bộ Tài chính tổ chức xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị mình.
 
    Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính đề ra 6 nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và tiêu chí. Theo đó, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách Nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.
 
    Mục tiêu của Chương trình là triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Trong đó, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách... hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào.
 
    Tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản; phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.
 
    Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện tiết kiệm chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Việc bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay trong năm 2020. Quản lý, sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội; đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ.
 
    Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên).
 
    Đối với quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.
 
    Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, phấn đấu tinh giảm biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu là 10% so với số biên chế được cấp thẩm quyền giao năm 2015. Các cơ quan tổ chức đơn vị chỉ tuyển dụng số công chức viên chức mới không quá 50% số biên chế công chức viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% biên chế công chức viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.
 
    Để thực hiện tốt các nội dung trên, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.
 
    Bộ Tài chính sẽ tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; các dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; các chương trình mục tiêu quốc gia; các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị công nghệ thông tin; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết…
                                                                                 Hồng Hà
.