Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Thứ Tư, 13/11/2019, 11:00 [GMT+7]
         Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 166-KH/BNCTW ngày 06/11/2019 về thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 với chủ đề “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” đối với tập thể và chủ đề “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” đối với các cá nhân. 
   
    Nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động về sự tự dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viêc chức, người lao động của Ban Nội chính Trung ương “trung thành - liêm chính - bản lĩnh - sáng tạo”, gương mẫu, tận tụy, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     
Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”
    Thông qua thực hiện Kế hoạch thi đua, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
 
    Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước; có kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết, kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay.
 
    Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.
 
    Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan lấy kết quả thực hiện Kế hoạch này làm nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; khen thưởng sơ kết vào năm 2022 và tổng kết vào quý III năm 2025.
Tạ Anh Hưng
.