Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Bảy, 21/09/2019, 11:01 [GMT+7]
    Chiều 20-9-2019, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐi/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên" và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; thành viên Đoàn công tác đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đại diện một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Nhất là khẩn trương ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương để triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 21-KH/TU, Kế hoạch 25-KH/TU thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Hướng dẫn số 10-HD/TU về “thực hiện nêu gương cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định 10-QĐi/TU về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,... Quy định số 17-QĐ/TU về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh… 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
    Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc tự phê bình và phê bình đã đi vào nề nếp, (từ năm 2016 đến 2018, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã kiểm điểm đối với 81 tập thể và 19 cá nhân, với 152 nội dung); thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên hàng năm; chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, thi tuyển, lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm... Qua kiểm tra, đã kết luận 57 tổ chức Đảng, 1.348 đảng viên có sai phạm; thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng, 1.023 đảng viên…
 
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa. 
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị
    Tuy nhiên, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những mặt còn hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần khắc phục trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các nội dung mà Đoàn kiểm tra kiến nghị; nhất là, tập trung nêu cao tính cộng sự, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, kiên quyết chống tư tưởng và những hành động cục bộ, bè phái; (2) Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương; chỉ đạo, ra soát chương trình, kế hoạch, xây dựng tiến độ chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định; (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận, Nhân dân quan tâm; (4) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức, cá nhân sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sai phạm…; rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiên quyết miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp không cần chờ hết nhiệm kỳ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự để tiến tới đại hội Đảng các cấp của tỉnh; (5) Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong đấu tranh suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và triển khai sớm trên địa bàn tỉnh.
Đặng Phước
.