Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư công bố kết quả kiểm tra tại Tỉnh ủy Đồng Nai

Chủ Nhật, 22/09/2019, 09:13 [GMT+7]
    Sáng 21-9-2019, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số cơ quan liên quan trong tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố dự thảo Báo cáo. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và xác định là một nội dung trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiểm tra 26 tổ chức đảng, 22 đồng chí tỉnh ủy viên và giám sát chuyên đề đối với 15 cấp ủy, tổ chức đảng và 17 đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quyết định 428-QĐ/TU ngày 30-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác cán bộ; việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện các lĩnh vực quan trọng về phát triển kinh tế tập thể, thực hiện chính sách xã hội…
 
    Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và chi bộ kiểm tra 3.550 tổ chức đảng, 34.695 đảng viên (trong đó có 2.237 cấp ủy viên); giám sát 975 tổ chức đảng, 693 đảng viên (trong đó có 231 cấp ủy viên) về các nội dung: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; công tác cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo xây dựng quy chế và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các chi bộ định kỳ tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành nghị quyết, chỉ thị và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn hình thức, chưa đảm bảo theo quy định; việc ban hành, hướng dẫn cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên còn chậm; việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số đơn vị, địa phương có lúc, có việc còn hạn chế; giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa tập trung lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm, như: Quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép…
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời xây dựng kế hoạch đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra; tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường, kiểm tra, thanh tra, điều tra truy tố, các vụ việc được dư luận quan tâm; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương. Chỉ đạo, rà soát chương trình, kế hoạch, xây dựng tiến độ chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định. Nâng cao công tác tự phê bình và phê bình nói chung và việc người đứng đầu nêu gương nói riêng là tấm gương để cấp dưới noi theo. Việc kiểm tra, giám sát phải sâu, sát và thực chất trong những những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, ở những cơ quan tập trung nhiều quyền lực, như cơ quan tư pháp, nội chính…. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, đơn thư tố cáo trong diện cán bộ do Trung ương, tỉnh ủy quản lý hoặc cán bộ trong diện quy hoạch; phát hiện ngăn chặn từ đầu, không để tích tụ thành sai phạm lớn, bảo đảm mọi quy định, chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc mà cán bộ đảng viên và Nhân dân quan tâm, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. Phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc trong giám sát xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dư luận. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức, cá nhân sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Đặng Phước
.