Bộ Xây dựng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 29/08/2018, 15:13 [GMT+7]
    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đồng thời tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính có tác động nhiều đến doanh nghiệp, người dân đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân triển khai các dự án đầu tư xây dựng được thuận lợi, góp phần chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 
 
Một cuộc họp báo của Bộ Xây dựng
Một cuộc họp báo của Bộ Xây dựng
    Công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức, được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo, kết quả thực hiện nghiêm túc, thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy định. Bộ thực hiện nguyên tắc cạnh tranh trong thi nâng ngạch, thi tuyển để lựa chọn và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo; rà soát và bổ sung quy hoạch, đảm bảo nguyên tắc công khai trong quy hoạch; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong toàn ngành.
 
    Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ đều xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về đơn vị thường trực của Bộ. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
 
    Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáoluôn được người đứng đầu cơ quan, đơn vị chú trọng.
 
    Hàng năm, Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ tổ chức kê khai tài sản và báo cáo kết quả kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập về Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ Xây dựng; kết hợp với thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập. Kết quả thực hiện được tổng hợp gửi Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ.
 
    Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đã ban hành quy chế hoạt động của đơn vị và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên Ngân sách nhà nước; rà soát việc mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn,... theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhà nước, việc mua sắm sử dụng trang thiết bị đều căn cứ theo định mức dự toán được duyệt.
 
    Trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngàỵ 05-4-2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08-5-2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, trong đó nhiều nội dung đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền hợp lý trong quản lý các hoạt động xây dựng, nhất là đối với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; phân định rõ trách nhiệm và năng lực thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước, cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp; về cơ bản hoàn thành việc rà soát, sửa đổi bổ sung định mức kinh tế, kỹ thuật; các công tác quản lý quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà. Chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của các chủ thể được nâng cao góp phần chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí.
 
   Để quản lý việc sử dụng đất, nhà ở, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về quản lý nhà nước về nhà công sở, nhà ở công vụ. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật đã dược ban hành sẽ là cơ sở pháp lý nhằm thống nhất quản lý nhà nước về nhà công sở, nhà ở công vụ các cấp; đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.
 
    Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về vốn cho các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở; tổ chức đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chương trình phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ qua đó nhiều địa phương đã tích cực triển khai các chương trình về nhà ở; thực hiện hoàn thành việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm dùng chung kết nối với các Sở Xây dựng địa phương, qua đó góp phần vào việc phòng ngừa giảm thiểu tham nhũng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
                                                                                      Tiến Dũng
;
.