Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Thứ Năm, 26/04/2018, 14:05 [GMT+7]
    Bộ Tư pháp vừa Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật”. 
 
    Theo Báo cáo dẫn đề tại Hội thảo, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được hoàn thiện; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành và triển khai thực hiện trong cả nước để tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, bám sát công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với nhu cầu xã hội, với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa, sát với nội dung, đối tượng, địa bàn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên...
 
    Các đại biểu tham dự Hội thảo, cơ bản nhất trí với báo cáo dẫn đề, nhiều đại biểu đã trao đổi, thảo luận sâu về vấn đề xác định rõ đối tượng tuyên truyền, nội dung, hình thức tuyền truyền; cùng với đó là đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra; xây dựng nền hành chính - tư pháp trong sạch, liêm chính, nghiêm minh.
 
    Nhiều ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh tới việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm vững pháp luật; đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến tuyên truyền miệng; xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp; cần chú ý nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền.
                                                                                    Thu Hương
                                                                                   (Bộ Tư pháp)
;
.