Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Tư, 27/12/2017, 14:08 [GMT+7]
    Ngày 25-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Năm 2017, lần đầu tiên Chính phủ đã phê duyệt, thông qua kết quả pháp điển chủ đề Đất đai, 35 đề mục trong Bộ pháp điển và chính thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Bộ Tư pháp và các địa phương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được hoàn thiện mạnh về thể chế pháp luật. 
 
    Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Báo cáo quốc gia về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; đã đại diện pháp lý cho Chính phủ trong 4 vụ tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó 2 vụ kiện đã giành thắng lợi và được Hội đồng trọng tài tuyên bố chấm dứt vụ kiện... 
 
    Bên cạnh đó, việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Chiến lược cải cách tư pháp được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 vào các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải pháp luật đến người dân.
 
    Công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao (thi hành xong trên 549.000 việc, đạt trên 79%, vượt chỉ tiêu trên 9%). Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và đang tích cực thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được các bộ, ngành, địa phương chú trọng, gắn với các sự kiện, “điểm nóng” được dư luận quan tâm, tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
 
    Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; chưa đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết từ năm 2017. Trong thi hành án dân sự, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp còn có sai sót, bị dư luận lên tiếng phàn nàn. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; công tác pháp chế ở nhiều địa phương còn yếu. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực của Bộ, ngành chưa cao…
 
    Phát biểu chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2017.
 
    Nhấn mạnh đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp đặt ra rất nặng nề. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp tập trung chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhất là về xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
 
    Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua, như Bộ luật Hình sự, Luật trợ giúp pháp lý, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật tiếp cận thông tin... Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp.
 
    Chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự. Tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
 
    Mặt khác, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. Chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật…
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài…
                                                                            Thu Hương
                                                                           (Bộ Tư pháp)
;
.