Sơn La: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thứ Năm, 19/03/2020, 08:06 [GMT+7]
    Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La đổi mới lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát.
 
    Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa thành các quy định nhằm thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp phân công các đồng chí trong cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi tổ chức đảng trực thuộc. Theo đó, thường xuyên nắm bắt, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công, hằng tháng, quý báo cáo kết quả nắm tình hình với Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng và trúng thực tế. 
 
Một Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát  của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
Một Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
    Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng; đồng thời, chỉ rõ những bất cập trong cơ chế, chính sách; kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm...
 
    Căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng, phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực: Kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị Trung ương 4 khóa XII; học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy; các chương trình đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, công tác tổ chức cán bộ... Công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.337 tổ chức đảng và 2.540 đảng viên; giám sát 1.553 tổ chức đảng và 2.367 đảng viên; thi hành kỷ luật 1.010 đảng viên và 18 tổ chức đảng. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy kiểm tra 102 tổ chức đảng và 9 đảng viên; giám sát 253 tổ chức đảng và 47 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 58 tổ chức đảng và 619 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 612 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 215 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 777 tổ chức đảng và 830 đảng viên; thi hành kỷ luật 361 đảng viên; tiếp nhận 985 đơn thư, chuyển đơn thư theo thẩm quyền 229 đơn, hướng dẫn trả đơn 44 đơn; lưu đơn 501 đơn; giải quyết đơn thư tố cáo đối với 8 tổ chức đảng và 135 đảng viên; kiểm tra thu, chi ngân sách 122 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí 1.826 tổ chức đảng và 7.683 đảng viên.
 
    Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các hướng dẫn về công tác nhân sự; trong đó có nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp; tăng cường nắm tình hình cơ sở; tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của đảng viên và nhân dân; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề dư luận bức xúc; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo kế hoạch; giám sát thực hiện các quy định của Đảng về công tác đại hội, chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới…
                                                                                               Tiến Dũng
.