Đồng Tháp: Tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài

Thứ Tư, 25/03/2020, 17:36 [GMT+7]
    Ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân.
 
    Tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để giải quyết kịp thời, đúng qui định pháp luật.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài
    Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương, các cơ quan, trụ sở của tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Văn phòng UBND (Ban Tiếp công dân - Nội chính), Thanh tra tỉnh và các sở, ngành có liên quan để tổ chức vận động công dân trở về địa phương.
 
    Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công các tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
 
    Thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Kịp thời báo cáo, xin ý kiến đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người mới phát sinh tại địa phương, đơn vị; tránh tình trạng các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị đang giải quyết nhưng công dân khiếu nại vượt cấp; tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tại địa phương, đơn vị; thường xuyên có báo cáo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện.
 
    UBND tỉnh Đồng Tháp giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
                                                                                           Thùy Linh
.