Vĩnh Phúc: Triển khai 84 cuộc thanh tra hành chính tại 463 đơn vị

Thứ Năm, 26/12/2019, 09:02 [GMT+7]
    Năm 2019, toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc triển khai 84 cuộc thanh tra hành chính tại 463 đơn vị; ban hành 113 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 214 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 18,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 9,9 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng. 
 
    Toàn tỉnh triển khai 20 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 103 cơ quan, đơn vị; ban hành 13 kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND các huyện Tam Dương, Lập Thạch; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các xã Ngũ Kiên, An Tường, Tân Tiến - Vĩnh Tường; chủ tịch UBND các xã, phường và trưởng một số phòng, ban thuộc thành phố Phúc Yên; Chủ tịch UBND phường Tích Sơn - Vĩnh Yên.
 
 
    Đang tiến hành 7 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số xã, phường, thị trấn. Qua thanh tra, làm rõ một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư như: Phân loại, xử lý đơn thư, xác định thẩm quyền giải quyết một số vụ việc chưa chính xác; giải quyết một số vụ việc còn chậm; ghi chép sổ sách tiếp công dân, theo dõi đơn thư chưa đầy đủ.
 
    Các sở, ngành thực hiện 303 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.717 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng…
 
    Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 1.269 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 1.156 quyết định xử lý vi phạm với số tiền hơn 6,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 4,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hơn 8 tỷ đồng, đã thu hơn 7,4 tỷ đồng.
                                                                            Hương Giang
.