Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà, đất công sản

Thứ Sáu, 27/12/2019, 11:38 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi thủ trưởng sở, ban, ngành về việc tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, đặc biệt là lĩnh vực quản lý nhà, đất công sản.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành Phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nội dung kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể thực trạng, nguyên nhân chủ quan và khách quan khi xảy ra trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản.
 
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà, đất công sản
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà, đất công sản
    Giám đốc Sở Tư pháp có kế hoạch cụ thể tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức thực thi công vụ trên các lĩnh vực nói chung, nhất là trong là lĩnh vực nhà, đất công sản.
 
    Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp triển khai rà soát, thống kê toàn bộ nhà, đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá giai đoạn năm 2016-2019, kịp thời phát hiện và xử lý, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực UBND TP.
 
    Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cũng giao thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới quản lý, thực hiện tốt kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật; tự rà soát, kiểm kê chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà, đất công sản; tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
                                                                                              Kim Long
 
.