Phú Yên: Ban hành Quy định về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân

Thứ Tư, 08/05/2019, 14:23 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Quy định về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tham gia tiếp dân thường kỳ tháng 3-2019 cùng lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tham gia tiếp dân thường kỳ tháng 3-2019 cùng lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định; thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền; trường hợp bận công tác đột xuất hoặc vì lý do đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ ủy quyền cho các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân thay mình; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Về thời gian tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ vào ngày 05 hằng tháng (nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ hoặc bận công tác đột xuất thì chuyển sang ngày làm việc khác và có thông báo cụ thể); đồng thời, tiếp dân đột xuất trong các trường hợp: Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh (số 02 Phan Lưu Thanh, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên); trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất, địa điểm tiếp dân do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định.

Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và các cơ quan có liên quan; trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan báo cáo, xin ý kiến để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất đối với các nội dung, vụ việc quan trọng, đông người, phức tạp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã nhận đơn, thư chuyển đến theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nếu việc giải quyết của cơ quan chức năng chưa đảm bảo quy định; định kỳ hoặc theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác để tiến hành nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn, thư của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo…

Lê Ngọc Hơn

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

;
.