Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

Chủ Nhật, 05/04/2020, 06:19 [GMT+7]
    Quyết định số 624/QĐ-BTP ngày 24/3/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020. Việc ban hành Kế hoạch này nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đồng thời, nhằm đánh giá trực trang thi hành Luật Thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự.
 
Bộ Tư pháp triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2020
Bộ Tư pháp triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2020
    Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; nội dung theo dõi được thực hiện theo quy định tại các điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 
 
    Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm: Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật Thi án án dân sự về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự (thu thập thông tin từ Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng cục Thi hánh án dân sự về tình hình thi hành Luật Thi hánh án dân sự về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; tiếp nhận, thu thập thông tin qua phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; tổng hợp thông tin từ báo cáo các hội nghị/họp chuyên đề, hội nghị triển khai/tổng kết công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; từ các văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước: Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Tòa án quân sự Trung ương; tổng hợp thông tin về tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự qua các đoàn kiểm tra, thanh tra về thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức; thu thập, tổng hợp thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử…). Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự; Kiểm tra, lồng ghép kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; Xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự; Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (nội dung này được báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong việc thi hành Luật Thi hành án dân sự về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo định.
Phương Anh
.