Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020

Thứ Sáu, 06/03/2020, 06:42 [GMT+7]
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020, với nhiều nội dung và lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát việc cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giám sát việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
    Các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện hoạt động giám sát liên quan, trong đó: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giám sát việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp...
 
    Đối với công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam chủ trì phản biện xã hội đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện xã hội Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phản biện xã hội các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019...
                                                                                        Mạnh Quang
.