Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Một số kết quả công tác của ngành Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Năm, 04/07/2019, 13:59 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 14.754 vụ/27.046 bị cáo. Tòa án đã xử lý, giải quyết 5.610 vụ/9.343 bị cáo, trong đó xét xử 5.569 vụ/9.280 bị cáo; đình chỉ xét xử 31 vụ/4 bị cáo; tạm định chỉ xét xử 10 vụ/23 bị cáo. Đang giải quyết 9.144 vụ/17.703 bị cáo.
 
    Đã phối hợp với Tòa án tổ chức 224 phiên tòa xét xử lưu động, tăng 101 phiên tòa; 818 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 248 phiên tòa. Ban hành 51 kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, 97 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 12 thông báo rút kinh nghiệm.
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Kiểm sát nhân dân
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Kiểm sát nhân dân
    Thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm 3.225 vụ/5.354 bị cáo (thụ lý mới 1.130 vụ/1.675 bị cáo, tăng 271 vụ/452 bị cáo). Tòa án đã xử lý, giải quyết 1.012 vụ/1.563 bị cáo; trong đó, xét xử 720 vụ/1.146 bị cáo; đình chỉ xét xử 292 vụ/417 bị cáo; chuẩn bị xét xử 2.213 vụ/3.791 bị cáo.
 
    Viện kiểm sát cấp trên đã ban hành 35 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp dưới; ban hành 33 báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp trên xét xử kháng nghị giám đốc, tái thẩm; Tòa án đã xét xử 65 vụ/92 bị cáo do Viện kiểm sát kháng nghị, Tòa án chấp nhận kháng nghị đối với 44 vụ/66 bị cáo, ban hành 14 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử phúc thẩm, 03 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và 63 thông báo rút kinh nghiệm.
 
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm 79 vụ/169 bị án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tòa án đã giải quyết 08 vụ/20 bị án; đang nghiên cứu giải quyết 71 vụ/149 bị án. Thụ lý giải quyết 1.756 đơn/923 việc đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm (tăng 296 đơn/506 việc).
 
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 21 vụ/109 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 01 vụ/06 bị can; đã truy tố 01 vụ/06 bị can. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 07 vụ/21 bị cáo (thụ lý mới 01 vụ/06 bị can); đã xét xử 02 vụ/07 bị cao.
                                                                                          Bảo Ngọc
.