Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Thứ Năm, 18/04/2019, 13:25 [GMT+7]
    Ngày 17-4, tại Hà Nội, tiếp tục Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp. 
 
    Tại Phiên họp, các ý kiến cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức theo đề xuất của Chính phủ; và cho ý kiến tập trung vào những vấn đề cụ thể như sau:
 
    Về đối tượng là công chức, đa số ý kiến tán thành việc không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức; đối với lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước được áp dụng chế độ công chức.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới, Chính phủ trình hai phương án là: (1) Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi dự thảo Luật có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn. (2) Viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn. Đa số ý kiến tán thành với phương án 1, tuy nhiên đề nghị nghiên cứu để tạo sự thống nhất giữa viên chức được tuyển dụng trước và sau khi ngày dự Luật có hiệu lực.
 
    Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết phải bổ sung trong dự thảo Luật quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác. Tuy nhiên, đề nghị quy định các hình thức kỷ luật phù hợp đảm bảo hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà người đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu.
 
    Đa số ý kiến đề nghị cần có khái niệm cụ thể về người có tài năng; tán thành với việc giao Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách đối với người có tài năng do lĩnh vực, ngành nghề cần thu hút người có tài năng rất rộng, mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng nên việc quy định cụ thể trong Luật là không khả thi.
 
    Về ngạch công chức, Dự thảo Luật xây dựng theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể về ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức chuyên ngành; Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.
 
    Đa số ý kiến cho rằng, với sửa đổi như trong dự thảo Luật thì nội dung về ngạch công chức không rõ, phụ thuộc vào văn bản dưới luật, gây ra những xáo trộn không cần thiết đến đội ngũ công chức đang làm việc trong cả hệ thống chính trị. Do đó, đề nghị tiếp tục giữ quy định trong Luật về phân loại công chức, các ngạch công chức cơ bản và có thể giao Chính phủ trong trường hợp cần thiết quy định bổ sung ngạch công chức để làm cơ sở cho việc xây dựng thang bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và vị trí việc làm thống nhất với Đề án cải cách tiền lương dự kiến được xem xét, thông qua trong năm 2021.
 
    Về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đa số ý kiến đề nghị nội dung đánh giá cần mang tính định lượng với các tiêu chí rõ ràng hơn; việc đánh giá cần dựa trên kết quả, mức độ hoàn thành công việc và tính đến sự gắn kết, liên thông giữa kết quả đánh giá với công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Ngoài những vấn đề nêu trên, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật "giáng chức"; đề nghị nghiên cứu có thể kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật theo hướng quy định thành các loại thời hiệu khác nhau cho các trường hợp khác nhau phù hợp với tính chất từng nhóm hành vi vi phạm.
Nguyễn Phương Thảo
;
.