Kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị

Thứ Tư, 23/01/2019, 14:11 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 27 tổ chức đảng và 44 đảng viên, trong đó năm 2018 kiểm tra 14 tổ chức đảng và 8 đảng viên, đã kết luận 9 tổ chức, 8 đảng viên (có 3 cuộc kiểm tra chuyển từ năm 2017). Tiếp tục lựa chọn kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và kiểm tra cách cấp đối với ban thường vụ cấp huyện; lần đầu kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị đến mức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
    Qua kiểm tra 9 tổ chức đảng đã phát hiện 29 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Nội dung kiểm tra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ, quản lý dự án, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, đất rừng, tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng, chế độ chính sách đối với người có công..., trong đó có nhiều cuộc kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. Đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 23 đảng viên và tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới kỷ luật 8 đảng viên; kiến nghị với các tổ chức đảng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức đảng rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách nhà nước; đồng thời kiến nghị thu hồi cho ngân sách 219,7 tỷ đồng; giao cho các đơn vị xem xét, xử lý 6,5 tỷ đồng; điều chỉnh hạch toán chưa đúng 18,7 tỷ đồng.
 
    Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 11 ban thường vụ, 11 Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy; qua kiểm tra chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giúp cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới nhận thức đúng và  nâng cao chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 
    Giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 18 đảng viên diện Trung ương quản lý; một số cuộc giám sát đã tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung giám sát, qua đó đã phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng; đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 cuộc đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải.
 
    Xem xét, giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng và 67 đảng viên; tiếp nhận, phân loại và xử lý 7.193 đơn khiếu nại, tố cáo (tăng 23,8% so với năm 2017), trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 324 đơn; hướng dẫn, trả đơn 9 trường hợp; xếp lưu 6.860 đơn. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 21 đảng viên, đã kết luận 16 trường hợp (giữ nguyên hình thức kỷ luật 12, giảm hình thức kỷ luật 3, tăng hình thức kỷ luật 1 trường hợp). Việc giải quyết khiếu nại bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thời gian. Đồng thời, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 9 trường hợp.
                                                                                       Minh Tuấn
;
.