Bộ Tư pháp: Phát động thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Thứ Năm, 23/08/2018, 08:19 [GMT+7]

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13-8-2018, Bộ trưởng Tư pháp đã ký Quyết định số 2186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật

Phong trào thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30-9-2018, tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật 09-11. Đối tượng thi đua là các tập thể và cá nhân, trong đó, tập thể bao gồm: các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập thể nhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên. Cá nhân tham gia thi đua là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các tập thể ở trên.

Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với những biện pháp thực hiện phù hợp;tổ chức tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018; bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trước ngày 15-10-2018.

Kế hoạch cũng giao tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các địa phương có trách nhiệm chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Để kịp thời hướng dẫn, triển khai Kế hoạch, ngày 20-8-2018, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 3087/BTP-TĐKT hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.

                                                                               Thu Hương

                                                                              (Bộ Tư pháp)

;
.