Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn và người lao động

Thứ Tư, 16/05/2018, 14:08 [GMT+7]
    Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn (số 124/HD-CĐVC) hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn và người lao động.
 
    Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền pháp luật gồm: Các cấp công đoàn thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 
Công đoàn Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận và chính quyền địa phương trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (năm 2017)
Công đoàn Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận và chính quyền địa phương trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
(năm 2017)
    Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn như: Bộ luật Lao động 2012; Luật công đoàn 2012; Luật cán bộ công chức 2008; Luật viên chức; Luật bảo hiểm xã hội 2014; Luật bảo hiểm y tế 2014; Luật an toàn vệ sinh lao động…
 
    Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Tiểu Đề án 3 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn và những pháp luật có liên quan cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì được tiếp tục thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021.
 
    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018.
 
    Đối với những đơn vị có doanh  nghiệp, vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể.
 
    Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp gồm: Các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
    Vận động thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị vào thỏa ước lao động tập thể; tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động được kèm cặp nâng cao tay nghề, thi tay nghề tại doanh nghiệp.
 
    Tiếp tục triển khai Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.
 
    Tùy theo điều kiện cụ thể có thể sử dụng các hình thức triển khai thực hiện như: tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ thống công đoàn. Tổ chức tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đối với các đơn vị có doanh nghiệp, triển khai hình thức tuyên truyền mới “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động”.
 
    Căn cứ Hướng dẫn số 124/HD-CĐVC, các cấp công đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018. Đồng thời, tổng hợp số liệu tuyên truyền theo các nội dung hướng dẫn trên, các hình thức tuyên truyền được áp dụng, đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả về Công đoàn Viên chức Việt Nam trước ngày 10-11-2018.
P.V
;
.