Kiểm toán Nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 16/01/2018, 14:08 [GMT+7]
    Ngày 15-01, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán với 257/257 cuộc kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/1/2018 của 273 báo cao kiểm toán, số tiền xử lý tài chính là 43.660 tỷ đồng (trong đó tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016).  
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện thừa 57.175 người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý. 
 
    Cũng qua công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa 6 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn Nhà nước là 8.688 tỷ đồng; xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 504,5 tỷ đồng..
 
    Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, có thể nói con số kiến nghị về xử lý tài chính trong năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước là cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, Kiểm toán Nhà nước đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, ít nhất là trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán. Cùng với kiến nghị xử lý tài chính, kết quả kiểm toán với những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn đã đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước luôn quán triệt và thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, để đảm bảo hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời; chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp các thông tin, cũng như phát hiện các vấn đề kiểm toán phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Trước hết là kiểm toán theo đúng kế hoạch mà Quốc hội đã thông qua. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao đột xuất. Trong quá trình thực hiện, ngành phải bám sát Luật Kiểm toán Nhà nước. 
 
    Kiểm toán Nhà nước cần đề cao đạo đức nghề nghiệp, coi đạo đức là sống còn và đạo đức nghề nghiệp là then chốt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Trong nội bộ, Kiểm toán Nhà nước phải nghiêm túc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 
                                                                                                   P.V
;
.