Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Hai, 18/12/2017, 19:05 [GMT+7]

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương vừa họp phiên thứ tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018 và Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018; Báo cáo “Kết quả hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc về khảo sát chỉ số công lý và phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp”; Báo cáo về việc đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, trong năm 2017, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp” do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả nổi bật. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tư pháp; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong nội bộ các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại; triển khai thực hiện các đề án về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp; chỉ đạo việc đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan hoạt động tư pháp… Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam...

Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp chưa được tiến hành thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh chưa được tiến hành đồng bộ; việc triển khai thực hiện các đề án về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp còn chậm...

Về Báo cáo, đề xuất của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam về khảo sát chỉ số công lý; cơ bản tán thành phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, phức tạp, do vậy, trong quá trình triển khai nghiên cứu, đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cân nhắc kỹ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký. Đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nhà khoa học, tham khảo thêm kinh nghiệm của nước ngoài để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp, có tính khả thi trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

Chủ tịch nước cũng cơ bản đồng ý báo cáo, đề xuất của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, giao Tòa án nhân dân tối cao tối cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và tiến hành thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện đúng đắn quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021; bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp...” do Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua. Về chương trình làm việc năm 2018, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chế độ họp định kỳ ba tháng/lần theo đúng quy định của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, nội dung trọng tâm vẫn là triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước giao Văn phòng Ban Chỉ đạo, Hội Luật gia Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao tối cao nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện các đề án trình Ban Chỉ đạo.

                                                                                                  P.V

;
.