Quảng Bình: Một số kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Tư, 24/05/2017, 15:54 [GMT+7]

Ngay đầu nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm kiểm soát và triển khai có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn tỉnh. Chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại một đơn vị của tỉnh Quảng Bình
Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại một đơn vị của tỉnh Quảng Bình

Kết quả, thông qua giao dự toán ngân sách năm 2016 và 2017, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu số kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 10%. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai hoàn thiện định mức chi tiêu và trang bị tài sản, xây dựng biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn và tài sản Nhà nước trong sản xuất kinh doanh. Năm 2016 và quý I-2017, toàn tỉnh đã thực hiện thanh lý 16 xe ô tô, điều chuyển 11 xe ô tô, giá trị còn lại 1,973 tỷ đồng tiết kiệm kinh phí mua sắm từ nguồn ngân sách; xử lý bán tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, nộp ngân sách 19,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 1,1 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh. Năm 2016, qua rà soát các địa phương đã xử lý bố trí, điều chuyển 07 trụ sở nguyên giá 15,263 tỷ đồng, quyền sử dụng đất 6,669 tỷ đồng tiết kiệm chi đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Công tác thẩm tra, quyết toán tài chính các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được chú trọng. Qua thẩm tra, quyết toán năm 2015, đơn vị chức năng đã phát hiện các khoản chi chưa đúng mục đích nên giảm trừ cấp phát ngân sách, tiết kiệm cho ngân sách 652 triệu đồng. Năm 2016 và quý I-2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra Sở Tài chính tiến hành 09 cuộc thanh tra, kiểm tra duyệt quyết toán các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. Qua đó, đã xử lý thu hồi vào tài khoản tạm giữ, hoàn trả ngân sách các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách của Nhà nước với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Để phát huy hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Bình tập trung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ tại các đơn vị, địa phương; thực hành tiết kiệm, kiềm chế lạm phát, phòng, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị và địa phương; tiếp tục chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý vốn, tài sản nhà nước, xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, điều hành tập trung, thống nhất; thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong một số lĩnh vực trọng điểm theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Thanh Quý

;
.