Thái Nguyên: Ban hành Đề án thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Ba, 25/06/2013, 13:31 [GMT+7]

Ngày 10-6-2013, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 15-ĐA/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo Đề án, Ban Nội chính là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6/2013
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6/2013

Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm 05 nhóm nhiệm vụ gồm: (1) Tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và PCTN; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án. (2) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và PCTN; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính. (3) Thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và PCTN trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (4) Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định. (5) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Tổ chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên gồm có Văn phòng Ban và Phòng Theo dõi công tác PCTN, Phòng Theo dõi các cơ quan nội chính; biên chế 21 người. Điều động 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã được quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban; điều động và bổ nhiệm đồng chí Lường Thị Hoa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN và đồng chí Phạm Thu Thủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

                                                                                             Thu Huyền

                                                                    (Ban Nội chính Trung ương)

;
.