Nâng cao chất lượng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Năm, 11/02/2016, 09:23 [GMT+7]
    1. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tiến hành từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, đạt được những kết quả rõ rệt, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu: .
 
    Thứ nhất, đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát.
 
    Ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định số 46QĐ/TW Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-112011 về những điều đảng viên không được làm, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, trước hết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt để nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
    Trên cơ sở Hướng dẫn và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương nêu trên, Bộ Chính trị đã ban hành Quy chế giám sát trong Đảng; Hướng dẫn thực hiện chất vấn tại các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định trách nhiệm của các ban Đảng Trung ương tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Bí thư đã ban hành Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với  việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thông báo kết luận về Đề án “Phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”; Thông báo kết luận về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; ban hành 08 quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và ban hành mới hai quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với hai Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương căn cứ các hướng dẫn, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các hướng dẫn, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra cấp dưới căn cứ các hướng dẫn, quy chế, quy định, quy trình, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để vận dụng hoặc ban hành các văn bản theo thẩm quyền ở cấp mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra ở địa phương đã có những sáng tạo trong việc ban hành thêm những quy chế, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện tình hình ở địa phương, đơn vị. Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản của cấp trên và cấp mình đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, chi ủy viên, cán bộ kiểm tra các cấp trong đảng bộ. Các văn bản trên về công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác này. 
 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
    Thứ hai, đổi mới việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
 
    Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ động ban hành chương trình kiểm tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; phân công các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát; đồng thời, giao các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát và các ban Đảng, ban cán sự đảng trực tiếp giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành một số cuộc kiểm tra. Căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy cấp dưới đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng vào phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ trách các lĩnh vực, địa bàn chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình; kịp thời báo cáo với cấp ủy về kết quả thực hiện, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để cấp ủy xem xét, giải quyết và có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ, hoặc chấn chỉnh, khắc phục. Mặt khác, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã coi trọng việc phát huy vai trò của các ban Đảng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; những vụ việc kiểm tra nhiều nội dung, cấp ủy đã huy động cán bộ các ngành, các cấp tham gia các đoàn kiểm tra. Đồng thời, giao các ban của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra giúp cấp ủy kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý và theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát sau kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Để khắc phục tình trạng kiểm tra, giám sát trong Đảng với giám sát của HĐND, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước không bị trùng lặp, chồng chéo, hằng năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chủ trì xây dựng và duyệt chương trình kế hoạch kiểm tra của cấp ủy, có tham khảo chương trình giám sát của HĐND, chương trình kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước để thống nhất loại bỏ những nội dung, những cuộc kiểm tra, giám sát trùng lắp hoặc giao cho một cơ quan chủ trì phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát.
 
    Thứ ba, đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
 
    Từ nhiệm kỳ Đại hội X đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức thực hiện đúng quy trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành 14 quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng gọn, nhẹ, đơn giản bớt về thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thẩm quyền. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh và một số cấp huyện đã căn cứ quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Trung ương để ban hành quy trình của cấp mình và tổ chức thực hiện.
 
    Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo, cải tiến đổi mới biện pháp, phương pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết từng thời kỳ, từng vụ việc kiểm tra, giám sát cụ thể. Kết hợp chặt chẽ giữa tập thể lãnh đạo với phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, thành viên tổ chức đảng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra. Sau kiểm tra, giám sát, có thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và tổ chức đảng có liên quan để thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp cấp ủy kịp thời điều chỉnh, bổ khuyết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng sát với tình hình thực tế.
 
    Thứ tư, đổi mới chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. .
 
    Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư đã ban hành 20 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành phố và cấp huyện, quận đã căn cứ quy chế phối hợp do Ban Bí thư ban hành để ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra cấp mình với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan và tổ chức thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng. Khắc phục dần tình trạng việc phối hợp trước đây giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức đảng có liên quan theo phương pháp “thương lượng, thỏa thuận” trong từng vụ việc kiểm tra cụ thể, thiếu chủ động và chất lượng, hiệu quả không cao.
 
    Thứ năm, đổi mới việc chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
 
    Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ năm 2007 đến nay, Ban Bí thư đã trực tiếp chủ trì tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong toàn Đảng. Nhiều cấp ủy các cấp đã trực tiếp chủ trì hoặc chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp mình với sự đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, chất lượng từng bước được nâng lên. Định kỳ 06 tháng, hằng năm cấp ủy nhiều nơi đã trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra cấp mình theo quy chế làm việc của cấp ủy. Ngoài ra, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp còn quan tâm chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết theo các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng hoặc công tác kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nhìn chung, công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề và tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát bước đầu khắc phục được tình trạng hình thức, kém hiệu quả, đã coi công tác này là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng.
 
    Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng đến nay cũng còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập.
    
    Thứ nhất, việc chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chưa sâu, còn hình thức, chậm đổi mới, nên tác dụng còn hạn chế; ít liên hệ với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để có biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát hợp. Còn không ít cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ kiểm tra cơ sở chưa nhận thức đúng, đầy đủ, chưa nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để vận dụng thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục.
 
    Thứ hai, một số cấp ủy cấp dưới chậm cụ thể hóa các quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên thành quy định của cấp mình theo thẩm quyền (nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy trình...), nhất là cấp huyện, quận trở xuống; nơi đã cụ thể hóa còn vận dụng máy móc, sự sáng tạo, đổi mới chưa nhiều. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, nhất là cấp huyện và tương đương trở xuống chưa chủ động hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
 
    Thứ ba, một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra nhận thức chưa đúng, còn khoán trắng cho Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; các ban của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế, hình thức, chưa bảo đảm quy trình thủ tục; các ban cán sự đảng, đảng đoàn thực sự lúng túng, bị động trong lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra. Một số ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy chưa chủ động phối hợp thực hiện việc tham mưu, giúp cấp ủy trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo thẩm quyền của cấp ủy.
 
    Thứ tư, một số cấp ủy cấp huyện và tương đương trở xuống, chưa trực tiếp chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp mình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
    
    2. Nâng cao chất lượng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
 
    Một là, các cấp ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật cho các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, chi bộ và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra từ cấp trên cơ sở trở xuống. Việc giáo dục phải tiến hành liên tục với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, gắn với quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mặt khác, chú trọng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức khác trong hệ thống chính trị và nhân dân về trách nhiệm tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng Đảng của nhân dân trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
    Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ cần nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Cấp ủy vừa chú trọng ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; vừa tăng cường tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, kể cả kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới. Đồng thời, tập trung đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo quy định của Điều lệ Đảng có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức hoặc chạy theo thành tích. Thực hiện đồng bộ cả kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên với tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, coi trọng và tăng cường tự kiểm tra. Kết hợp chặt chẽ cả tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình của cả chủ thể và đối tượng kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng và kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng thẩm tra, xác minh, kỹ năng vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra, giám sát. Tăng cường trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm của từng cấp ủy viên và thành viên tổ chức đảng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực, địa bàn hoặc phạm vi được phân công phụ trách.
 
    Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những lĩnh vực, địa bàn có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dễ xảy ra khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các nội dung cụ thể sau: Việc PCTN, lãng phí; xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và mua sắm tài sản công; sắp xếp chuyển đổi, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; lĩnh vực cải cách hành chính, tư pháp; công tác tổ chức cán bộ, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Bốn là, hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện, triệt để. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước và công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự giám sát của nhân dân để tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát.
 
    Năm là, cấp ủy các cấp chỉ đạo các ban của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp, trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của cấp mình. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên và của cấp mình để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
    Sáu là, tăng cường chỉ đạo nghiên cứu, nâng tầm lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, cũng như đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát trong điều kiện một đảng cầm quyền; coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy hằng năm, cuối nhiệm kỳ; cấp ủy, trước hết là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chủ trì sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ. Coi trọng sơ kết, tổng kết toàn diện với sơ kết, tổng kết theo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện tiếp theo có kết quả.
Cao Văn Thống
(Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
;
.