Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

Thứ Ba, 22/11/2016, 08:05 [GMT+7]
    Hỏi: Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được Luật tiếp cận thông tin quy định như thế nào?
 
    Trả lời: Tại Điều 3 Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06-4-2016, có hiệu lực thi hành  ngày 01-7-2018 quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin như sau:
 
    1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
 
    2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.
 
Hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật tiếp cận thông tin
Hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật tiếp cận thông tin
    3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
 
    4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 
    5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.
 
    6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
Phương Anh 
(Theo Luật tiếp cận thông tin năm 2016)
;
.