Quy định trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự

Thứ Tư, 05/10/2016, 17:10 [GMT+7]

Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự?

Trả lời: Điều 99 Bộ luật dân sự ban hành ngày 24-11-2015, có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2017 quy định trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự như sau:

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của mình bằng tài sản mà mình là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, trừ trường hợp tài sản đã được chuyển giao cho pháp nhân theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Hà Tĩnh tập huấn Bộ luật dân sự năm 2015
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Hà Tĩnh tập huấn Bộ luật dân sự năm 2015

2. Pháp nhân do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương thành lập không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương.

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của pháp nhân do mình thành lập, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương bảo lãnh cho nghĩa vụ dân sự của pháp nhân này theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, ở địa phương, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thanh An

 (Theo Bộ luật dân sự năm 2015)

;
.