Quy định về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ

Thứ Bảy, 23/04/2016, 08:41 [GMT+7]
Hỏi: Đề nghị cho biết các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ? 
 
    Trả lời: Điều 20, Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10-01-2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ, bao gồm những nội dung sau: 
 
    1. Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ: 
 
    Việc xét, tuyển chọn, giao đề tài, đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, phân bổ ngân sách cho các đề tài nghiên cứu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về nghiên cứu khoa học. 
 
    2. Công khai, minh bạch trong hoạt động khoa học - công nghệ: 
 
    a) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các quy định pháp luật, quy trình, quy chế, định mức của ngành về quản lý nghiên cứu khoa học, kế hoạch nghiên cứu, danh mục đề tài và kết quả nghiên cứu được nghiệm thu. 
 
    b) Công khai trong cơ quan việc quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật. 
 
    3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khoa học - công nghệ: 
 
    a) Lợi dụng việc xét, tuyển chọn, giao, đánh giá, nghiệm thu, phân bổ, cấp và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu để vụ lợi. 
 
    b) Gian dối trong khảo sát, sử dụng tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia trong hoạt động khoa học - công nghệ. 
Cù Tất Dũng
;
.