Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 12/05/2018, 08:08 [GMT+7]
    Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tích cực tham mưu Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Nội chính Tỉnh ủy  Thái Bình gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, chuyên viên trong cơ quan bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
 
    Trên cơ sở các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các chuyên đề hằng năm trong chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý; cụ thể hoá nội dung "học tập" và việc "làm theo" phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với tổ chức đảng và từng đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong nói đi đôi với làm, nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.     
            
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
    Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay đã được thực hiện có hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Đã cụ thể thành những việc làm theo Bác; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tập trung khắc phục yếu kém, khuyết điểm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác, xác định rõ thời gian hoàn thành, định kỳ kiểm điểm việc thực hiện. Các cơ quan nội chính đã ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác; tiết kiệm thời gian sinh hoạt, hội họp. Thực hiện công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập, chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức, cán bộ; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai và giám sát thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc từng bước được chấn chỉnh, sâu sát cơ sở hơn. 
 
    Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động rà soát bổ sung quy chế hoạt động, ban hành kịp thời kế hoạch công tác; chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Duy trì thông tin hai chiều giữa các huyện, thành ủy với các cơ quan nội chính; giữa các cơ quan khối nội chính; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. 
 
    Do thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp và tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả quan trọng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo,chỉ đạo nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan nội chính đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Để tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao hơn; trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức ý nghĩa, vị trí, tác dụng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, đoàn thể, chi bộ cơ quan. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả thực hiện nội dung các chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phát huy truyền thống Ngành Nội chính Đảng.
                                                                           Nguyễn Thị Khánh
                                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.