Bình Thuận: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW với quyết tâm chính trị cao nhất

Thứ Hai, 23/10/2017, 09:19 [GMT+7]

Thời gian qua, toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả tích cực.

Theo đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, từ tỉnh đến cơ sở và phù hợp với từng đối tượng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là trong việc rèn luyện, giữ gìn tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; nhận diện rõ hơn các biểu hiện suy thoái, từ đó tự liên hệ, soi rọi lại bản thân mình để có kế hoạch học tập và khắc khục khuyết điểm.

Quang cảnh một cuộc họp do Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì
Quang cảnh một cuộc họp do Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; triển khai thực hiện có kết quả những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; chú ý tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những khâu đột phá của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo được những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.

Đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc. Qua kiểm điểm, đã nhận định tuy chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng ở một số cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Từ đó, chỉ đạo tổ chức khắc phục khuyết điểm, hạn chế và chỉ đạo việc thực hiện ở cấp dưới.

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017 được các cấp, ngành triển khai kịp thời, nghiêm túc; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và xây dựng mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện.

Vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng được thể hiện rõ; từng bước lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện được quan tâm chỉ đạo. Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW; nhất là trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt một số kết quả bước đầu.

Qua quá trình triển khai, ý thức phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tiến bộ. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW với quyết tâm chính trị cao nhất; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Kiên định và kiên trì trong quá trình thực hiện, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét về ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm:

Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Thông báo số 31-TB/TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là, từng cấp, ngành rà soát lại nhiệm vụ được giao trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh và của cấp mình để tổ chức thực hiện; trong đó, khẩn trương thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 và chỉ đạo thực hiện đối với cấp ủy trực thuộc; đưa nội dung này vào kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 để đánh giá kết quả thực hiện. (2) Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những khâu đột phá đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cũng như những vấn đề bức xúc, khâu đột phá đã được xác định của cấp mình, ngành mình; quyết tâm tạo được chuyển biến tích cực và toàn diện trong thời gian tới. (3) Đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, việc bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. (4) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW, công tác phòng, chống tham nhũng trong nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. (5) Tiếp tục xây dựng những mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm đúng thực chất, có sức lan tỏa.

Ba là, phát huy tính năng động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; nhất là giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Phát huy vai trò của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải đi đầu, gương mẫu, thực sự nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xem việc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW là động lực quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện; khuyến khích công tác tự kiểm tra của cấp ủy ở cơ sở. Bên cạnh chương trình kiểm tra, giám sát theo định kỳ; thường trực cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm.

Năm là, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW; nhất là tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.       

Ngô Minh Hòa

(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)

;
.