Bộ Quốc phòng: Chủ động đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Thứ Năm, 17/03/2016, 10:41 [GMT+7]

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Quốc phòng có Công văn số 5966/VP-PC ngày 05-8-2013 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường trong toàn quân triển khai thực hiện Chỉ thị. Cục Nhà trường làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chức năng của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Công văn số 1710/TTCP-PC ngày 26-7-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong quân đội.

Hội nghị trực tuyến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng
Hội nghị trực tuyến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có Chỉ thị số 01/CT-BQP ngày 13-01-2014 về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình khung, chương trình đào tạo. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 02-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong tất cả các cơ sở đào tạo; thời lượng 15 tiết cho các đối tượng của các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng; 10 tiết đối tượng đào tạo trong các trường trung cấp, trường quân sự, trường nghề.

Công tác biên soạn tài liệu giảng dạy cho các cấp học

Ngoài bộ tài liệu do Thanh tra Chính phủ cấp phát, hiện nay các học viện, trường quân đội đang sử dụng tài liệu do Bộ Quốc phòng biên soạn (những vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng, chống tham nhũng). Để công tác giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng sát với từng đối tượng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Học viện Chính trị, Học viện Biên phòng, Trường Quân sự Quân khu 2 tổ chức biên soạn 3 cuốn tài liệu giảng dạy cho 3 đối tượng, cụ thể: Đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch, chiến dịch - chiến lược; Đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học và đối tượng đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; 03 cuốn tài liệu trên đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đạt kết quả tốt.

Tổ Công tác Đề án 137 Bộ Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với tất cả các học viện, trường, thống nhất thực hiện từ năm học 2013-2014.

Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho giáo viên, giảng viên

Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đã được Tổ Công tác Đề án 137 Bộ Quốc phòng triển khai đúng theo các bước, lộ trình, đạt hiệu quả tốt. Trên cơ sở đó, các học viện, trường quân đội đều tổ chức cho giảng viên giảng thử và rút kinh nghiệm về giảng dạy nội dung của Đề án. Thông qua giảng thử, rút kinh nghiệm và thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy cho giảng viên. Đồng thời, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhung của các học viện, trường từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đến tổ chức phương pháp giảng dạy. Vì vậy, khi triển khai giảng dạy từ năm học 2013-2014, đội ngũ giảng viên, giáo viên của các cơ sở đào tạo trong quân đội đều đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho các đối tượng.

Những năm qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các học viện, trường quân đội cử đúng, đủ thành phần là giảng viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Thông qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức của Thanh tra Chính phủ tổ chức, và đặc biệt được bồi dưỡng tại các nhà trường, đội ngũ giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy đã được trang bị kiến thức cả về lý luận và thực tiễn, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ giảng dạy trong các học viện, trường quân đội.

Công tác tổ chức giảng dạy

Trên cơ sở tài liệu đã được ban hành, kết hợp với tài liệu của Thanh tra Chính phủ cấp phát, giảng viên, giáo viên của các học viện, trường quân đội tiến hành biên soạn giáo án, kế hoạch giảng bài cho các đối tượng đào tạo. Nội dung giảng dạy gồm 3 phần: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Tình hình, nguyên nhân và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng; Các giải pháp cơ bản phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Nội dung giảng dạy được đưa vào giảng dạy chính khóa, tích hợp với môn học Nhà nước và pháp luật. Phương pháp giảng dạy đã kết hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực, trong đó sử dụng tương đối nhuần nhuyễn phương pháp thuyết trình với gợi mở nêu vấn đề, sử dụng phương tiện dạy học hiện đại phù hợp với đối tượng học viên, tạo sự hứng thú, cuốn hút người học.

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua hình thức thi kết thúc môn học bằng phương pháp thi viết với thi vấn đáp, thuyết trình. Kết quả kiểm tra đánh giá đã bảo đảm đạt được mục đích, yêu cầu của môn học. Học viên đã có hiểu biết, nhận biết cơ bản về vấn đề lý luận và thực tiễn tham nhũng, phòng chống tham nhũng hiện nay.

Công tác thanh tra, kiểm tra

Hàng năm, ngoài việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc kiểm tra, khảo sát, Tổ Công tác Đề án 137 Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra các học viện, trường quân đội về thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng.

Từ năm 2013 đến nay, Tổ Công tác Đề án 137/BQP đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 17 học viện, trường: Học viện Quân y, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Phòng không - Không quân, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Quân sự Quân khu 2... Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chương trình đào tạo, kế hoạch giảng bài, giáo án của giảng viên và dự giờ thực hành giảng trên lớp. Thông qua kiểm tra đã chĩ rõ những mặt mạnh, những điểm còn hạn chế để các cơ sở đào tạo tiếp thu, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh. Sau mỗi đợt kiểm tra, đều có thông báo kết quả đến các học viện, trường, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong giảng dạy.

Các học viện, trường Quân đội thực hiện tốt việc đưa nội dung giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng. Định kỳ theo quý, năm học có báo cáo chuyên đề về Tổ Công tác Đề án 137 Bộ Quốc phòng đúng quy định. Trong năm 2015 tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt.

                                                                                  Tiến Đạt

                                                                      (Báo Quân đội nhân dân)

;
.