Bình Thuận: Triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu

Thứ Hai, 28/03/2016, 11:05 [GMT+7]
    Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả CCHC ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực như: thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, theo đó chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tham mưu, thực hiện đúng quy định. 
 
    Hiệu quả tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn hóa; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; công nghệ thông tin (hệ thống văn bản quản lý điều hành, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử…) tiếp tục được quan tâm đầu tư; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân. 
 
    Năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành 65 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL từng bước được nâng lên so với trước; các văn bản QPPL được ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản QPPL được thực hiện khá tốt. 
 
Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về công tác cải cách hành chính
Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về công tác cải cách hành chính
    Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ then chốt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 31-12-2014 phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2015, Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 13-7-2015 công bố 59 thủ tục hành chính bổ sung mới; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, hoặc thay thế; 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ; Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 12-10-2015 công bố mới 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.
 
    UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên thống kê, cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 15 Quyết định về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính và công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và đã nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia 2.185 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
    Thủ tục hành chính được tất cả các sở, ngành, địa phương niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, ở vị trí thuận lợi để tổ chức, cá nhân tham vấn thực hiện, các TTHC cũng được đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và nhiều hình thức công khai khác.
 
    Đến nay, toàn tỉnh có 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 127/127 xã, phường, thị trấn; 04 cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội) và 02 doanh nghiệp nhà nước (Công ty Điện lực và Công ty cấp thoát nước) thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
 
    Các đơn vị, địa phương đã đưa 100% thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các cơ quan hành chính tiếp nhận, giải quyết đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định; giảm bớt phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho người dân và doanh nghiệp; hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu.
 
    Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của tỉnh giai đoạn từ 2013 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thông qua các văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các đề án liên quan, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và vai trò cá nhân của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Đã thực hiện việc đổi mới trong công tác thi tuyển công chức, viên chức bằng hình thức thi môn tin học, ngoại ngữ trên máy vi tính để đảm bảo công bằng, khách quan, chất lượng và thực tài. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức la cà hàng quán trong giờ làm việc, vi phạm giờ giấc làm việc và nội quy cơ quan nhà nước.
 
    Về cải cách tài chính công, hàng năm UBND tỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao tự chủ đều thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đã chủ động trong việc sử dụng biên chế, kinh phí tự chủ được giao, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
 
    Thực hiện chế độ tự chủ, các sở, ngành, địa phương  đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công (39/39 sở, chi cục trực thuộc sở và 135 đơn vị sự nghiệp). 
 
    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. Cổng thông tin điện tử của tỉnh duy trì hoạt động tốt, 100% sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có cổng thông tin điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã đưa vào sử dụng chính thức tại 30 đơn vị từ ngày 01-01-2015 (20 sở, ngành và 10/10 UBND cấp huyện). Các cơ quan, đơn vị đang triển khai liên thông, thực hiện xử lý hồ sơ công việc qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình xử lý văn bản đi/đến theo quy định của UBND tỉnh. Hiện nay, có 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với hơn 40 thủ tục hành chính được đưa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử thành viên. 
 
    Năm 2016, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, củng cố, kiện toàn các tổ chức liên ngành; sắp xếp lại các Ban quản lý dự án.
 
    Đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; chú trọng nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác CCHC và việc thực hiện nhiệm vụ công vụ năm 2016 tại các đơn vị, địa phương...
Chu Linh
(TTXVN)
;
.