Công tác Tư pháp Ninh Bình sau một năm nhìn lại

Thứ Năm, 18/02/2016, 01:25 [GMT+7]

Ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2015, tập trung chỉ đạo ngành Tư pháp triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đã được Sở Tư pháp triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 16/ĐA-UBND về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2010-2015; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 phê duyệt Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020; tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tăng cường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015… Ban hành 15 kế hoạch, báo cáo thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đến nay, nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã có 1.167 người được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cần thiết; tổ chức 45 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về các lĩnh vực đất đai, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và một số văn bản pháp luật mới, biên tập và xuất bản 04 số Bản tin tư pháp Ninh Bình với số lượng 4000 cuốn.

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ninh Bình
Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ninh Bình

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 125.143 bài dự thi, có 10 tập thể và 32 cá nhân đạt giải cấp tỉnh; được ban tổ chức cuộc thi Trung ương trao giải C cho Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh Ninh Bình và trao 01 giải Ba, 02 giải khuyến khích cho 03 cá nhân.

Thực hiện chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2015 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia; tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các ý kiến đã được xem xét tổng hợp tiếp thu gửi Ban Chỉ đạo của Trung ương đảm bảo đúng tiến độ vav yêu cầu đề ra; tham gia ý kiến vào 55 Dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương, thẩm định 52 Dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; tiến hành rà soát 47 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; rà soát, tự kiểm tra 64 văn bản QPPL theo 06 chuyên đề và kiến nghị xử lý theo quy định; thẩm định kiểm tra theo thẩm quyền đối với 75 văn bản của HĐND, UBND huyện, thành phố; Phòng Tư pháp cấp huyện đã chủ trì và tham gia soạn thảo 19 dự thảo văn bản, tham gia ý kiến vào 47 dự thảo văn bản, thẩm định 08 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp huyện, 24 Hương ước của các thôn, phố, xóm; rà soát, tự kiểm tra 12.249 văn bản ; kiểm tra theo thẩm quyền 7.988 văn bản.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh tăng cường, đã tiếp nhận và thực hiện kiểm soát chất lượng hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 Sở, ngành; báo cáo kiểm soát chất lượng dự thảo hồ sơ quyết định về việc công bố TTHC làm cơ sở để các Sở, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 07 Sở, ngành với tổng số 326 TTHC (116 TTHC mới; 91 TTHC sửa đổi, bổ sung; 112 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ), đồng thời đã thực hiện việc thực hiện đăng nhập công khai và cơ sở dữ liệu quốc gia những TTHC trên; tổ chức tổ chức nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ đầu mối các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 02 đơn vị cấp tỉnh và 03 đơn vị cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại 06 Sở, ngành và 04 huyện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham gia giải quyết một số vụ việc vi phạm hành chính của cá nhân có tình tiết phức tạp; tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh…

 Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Công tác hộ tịch trong nước được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho 1826 trường hợp, phiếu lý lịch tư pháp số 02 cho 45 trường hợp; thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với các trường hợp không thường trú trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Công tác bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh tăng cường. Quản lý Nhà nước về luật sư tiếp tục được thực hiện theo Đề án phát triển đội ngũ luật sư trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; khảo sát 450 người về lĩnh vực giám định tư pháp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh; xây dựng Dự thảo Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 03 Văn phòng công chứng, đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên cho 01 trường hợp, đề nghị cấp thẻ Công chứng viên cho 17 người, khảo sát 430 người về lĩnh vực công chứng, chứng thực; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 7171 việc, thu lệ phí 2.820.129.000đ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp ký 22 hợp đồng bán đấu giá tài sản, bán đấu giá thành 19 hợp đồng.

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) không ngừng được đẩy mạnh, Trung tâm TGPL và Chi nhánh TGPL số 01 đã tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở cho 26 người, cử Luật sư và Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 53 người thuộc diện người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, trẻ em; tham gia trợ giúp pháp lý cho 941 người ở những vùng khó khăn với 950 vụ việc; tập huấn cho cán bộ tư pháp – hộ tịch, chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL về TGPL cho trẻ em, công tác giảm nghèo năm 2015.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Phòng Công chứng số 1; thanh tra về tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Toàn Cầu, Văn phòng công chứng Tam Điệp; kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình và 3 đơn vị cấp xã; Quyết định xử phạt hành chính đối với 2 Văn phòng công chứng, 3 Công chứng viên với số tiền là 9.000.000đ; tổ chức thực hiện việc tiếp công dân với 35 lượt người, tiếp nhận và xử lý kịp thời 19 đơn thư khiếu nại tố cáo không để xảy ra tình hình bức xúc, phức tạp.

Công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và quyết liệt hơn thể hiện ở sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, căn cứ vào chương trình, kế hoạch được xây dựng. Lãnh đạo Sở luôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện nhiệm vụ nên trong năm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Công tác thi đua - khen thưởng đã phản ánh rất thực chất, cụ thể. Ngay từ đầu năm, ngành Tư pháp Ninh Bình đã tổ chức phát động phong trào thi đua tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện  phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua với chủ đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”, Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh, tôn vinh 06 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 – 2015, Bộ Tư pháp xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 14 cá nhân có nhiều công lao đóng góp xây dựng ngành tư pháp tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, bước sang năm 2016, toàn ngành tư pháp Ninh Bình tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, kiểm soát TTHC; theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; công tác luật su, giám định tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong đó tập trung xây dựng và thực hiện các kế hoạch, Đề án: Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền các văn bản pháp luật phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2015; tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại, tố cáo, bức xúc kéo dài, vượt cấp nhằm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Hộ tịch và Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tham mưu ban hành Đề án thành lập Hội công chứng viên, Kế hoạch phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

Đoàn Thị Ngọc Hải

        (Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình)

;
.