Quá trình phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

Thứ Năm, 21/01/2016, 14:01 [GMT+7]
Năm 1998, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 08-11-1993 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 146-HD/NCTW ngày 20-11-1993 của Ban Nội chính Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 11-11-1998 thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Với chức năng giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính. 
 
    Thời gian này, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác nội chính; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác nội chính với mục tiêu giữ vững ổn định về chính trị, không để xảy ra đột biến, bất ngờ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các tệ nạn xã hội, từng bước kiềm chế, giảm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các vụ việc nghiêm trọng. 
 
    Đến năm 2001, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 75-QĐ/TU ngày 13-8-2001 về việc sát nhập Ban Nội chính Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy và thành lập Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Lúc này, chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy trước đây được chuyển giao cho Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhiệm.
 
Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy (năm 2013)
Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy (năm 2013)
    Đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới của đất nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 về chủ trương lập lại Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy và Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 08-4-2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Quyết định số 556-QĐ/TU ngày 31-5-2013 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.
 
    Sau hơn hai năm được tái lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ theo Quy định số 557-QĐ/TU ngày 31-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chức năng, niệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó công tác nghiên cứu, đề xuất được triển khai chủ động, thiết thực, góp phần tích cực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và đạt được những kết quả quan trọng:
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1672-TB/TU ngày 07-7-2014 về chỉ đạo giải quyết các việc trọng điểm, vụ án phức tạp; trong đó Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất đưa vào danh mục Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 08 vụ việc trọng điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), 04 vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm và được giao chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.
 
    Tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy tổ chức 27 Hội nghị quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; ban hành 115 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 450 cán bộ, công chức là thường trực cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, cơ quan nội chính, cán bộ tham mưu, tổng hợp về nội chính và phòng chống tham nhũng, qua các Hội nghị tập huấn các cán bộ được trang bị những kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm thực tế công tác ở địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, qua đó đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác.
 
    Trong công tác cán bộ, Ban đã ban hành 135 văn bản tham gia ý kiến đối với 374 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, trong đó, cán bộ có chức danh tư pháp là 54 trường hợp. Tham gia ý kiến về phương án nhân sự đại hội đảng cấp huyện đối với 18/18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, qua đó, phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát, thẩm định về nhân sự Đại hội bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 
    Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư theo quy định, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 96 đơn, thư (trong đó có đơn, thư do Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến, các đơn thư phức tạp, kéo dài, nhiều cấp, nhiều ngành đã giải quyết), đơn, thư tiếp nhận được nghiên cứu kỹ từ đó đề xuất hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả góp phần hạn chế phát sinh đơn, thư phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích của tập thể, công dân, tạo sự ổn định chính trị - xã hội.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chủ trì, tổ chức 09 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 25 cấp uỷ, tổ chức đảng; tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 22 cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Kết quả sau kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp các cấp ủy chấn chỉnh công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào nền nếp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; xây dựng Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02-5-2015 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; các Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm; triển khai Kết luận 92- KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; giúp Thường trực Tỉnh ủy duy trì tốt giao ban các cơ quan nội chính định kỳ, chất lượng và hiệu quả công tác giao ban ngày càng được nâng lên.
 
    Tùy theo từng thời kỳ, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tình hình của từng giai đoạn, có giai đoạn là một ban xây dựng đảng, hay có giai đoạn là bộ phận của Văn phòng Tỉnh ủy, nhưng chức năng cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính vẫn đảm bảo sự xuyên suốt và có tính kế thừa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 
    Có thể nói, hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng có chuyển biến tích cực. Từ khi có Ban Nội chính Tỉnh ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được kịp thời, sâu sát và hiệu quả hơn. Tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính ở cấp tỉnh, cấp huyện được Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, cung cấp thông tin đầy đủ và đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ , Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nội chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động trên từng lĩnh vực. Công tác phòng, chống tham nhũng được phát huy, nhiều vụ, việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng được phát hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy từng bước được khẳng định. Năm 2014 Ban Nội chính Tỉnh ủy được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời được chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 01 (gồm 16 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc). Năm 2015 Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng 2015. Nhiều đồng chí được Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác 03 năm (2013-2015); tổ chức Đảng, các đoàn thể cơ quan được công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh./.
Phạm Văn Thoan
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La)
;
.