Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

Thứ Tư, 13/01/2016, 13:48 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.029 tỷ đồng và 6.714 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 73.394 tỷ đồng, 9.743 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.683 tập thể; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng. 
 
    Trong đó toàn ngành tiến hành 1.643 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 3.401 cơ quan, đơn vị; phát hiện 619 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 598 tổ chức, 551 cá nhân; chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
 
Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2015
Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2015
    Toàn ngành kiểm tra, đôn đốc thực hiện 3.365 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 2.825,5 tỷ đồng (đạt 58,3%); 7.141 ha đất (đạt 71%), đôn đốc xử lý 688 tập thể, 1.619 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 40 vụ, 133 đối tượng.
 
    Riêng Thanh tra Chính phủ thực hiện 52 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 28 cuộc thanh tra; phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 4.171 tỷ đồng, 18 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.087 tỷ đồng, 18 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 3.084 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 08 vụ, 11 đối tượng. Kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra đối với 30 kết luận thanh tra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thu hồi 2.266 tỷ đồng (đạt 66,4%), 6.404 ha đất (đạt 72,3%); thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 71 tập thể, 415 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 34 vụ, 103 đối tượng.
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 385.526 lượt công dân (5.174 đoàn đông người) với 188.340 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 252.108 đơn thư; có 41.782 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết 26.870 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 129 tỷ đồng, 159 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.528 người, kiến nghị xử lý hành chính 419 người. Tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng khác theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ.
 
    Toàn ngành tập trung cao cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai tới các bộ, ngành, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015; Hội nghị các khu vực để triển khai nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 - 2021). Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Tiếp công dân; Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam thí điểm bố trí 100 luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho 535 lượt công dân với 374 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
Thành Đạt 
;
.